• Bokmål
 • English

Sitemap

KONTAKTnett – nettverksbygging blant pårørende til personer med demens

KONTAKTnett – nettverksbygging blant pårørende til personer med demens

Et eldre og et yngre menneske spiller et spill sammenPårørende spiller en helt sentral rolle i omsorgen for personer med demens og er ofte helt avgjørende for at den eldre kan fortsette å bo i eget hjem. Myndighetene anbefaler i dag at de offentlige tjenestene skal legge til rette for et godt samarbeid med hjelp og støtte til pårørende. Et godt og tett pårørendesamarbeid kan føre til at eldre med demens får mulighet til å bo lengre hjemme, noe som de aller fleste eldre ønsker. En fast struktur for tidlig kunnskap og informasjon til hele det personlige nettverket vil gjøre samarbeid og avlastning innad i nettverket lettere gjennom hele omsorgsforløpet, noe som er en fordel for både de pårørende, den eldre og de offentlige tjenestene. Nettverksverktøyet som her skal utvikles vil bidra til dette og vil være tilpasset nettverks-medlemmer som er geografisk spredt og vil gjøre «samarbeid og omsorg på avstand» enklere.

KONTAKTnett kan tilby relevant informasjon og kunnskap tilrettelagt for flere i nettverket omkring personen som har en demenslidelse. Nettverksverktøyet skal inneholde ulike komponenter som skal utvikles og prøves ut i prosjektet: En metode for identifisering av nettverksmedlemmer (metoden skal utvikles i samarbeid med personer med demens), struktur og preferanser for formidling av ulike typer informasjon i ulike faser og til ulike nettverksmedlemmer, og et ikt-verktøy som støtter kommunikasjon og samhandling, opplæring og informasjonsspredning. Personer i det personlige nettverket skal få tilgang til informasjon og kunnskap i et eget lukket nettverk. Informasjon og kunnskap som formidles i nettverket skal være relatert til personen som har behov for hjelp.

Verktøyet vil være tilgjengelig som en lett tilgjengelig app på en smarttelefon eller som en nettside på en pc. Det vil være aktuelt med autentisering, dvs. brukeren må logge seg inn.

Prosjektet vil kunne dra nytte av komponenter i eksisterende løsninger. Mikrolæringsplattformen mYouTime fra Conexus vurderes brukt som plattform i utviklingen. Verktøyet Conexus Companion støtter tverrfaglig samhandling på tvers av offentlige hjelpetjenester som er ansvarlig for barn og unge med behov for bistand – noen av komponentene vil også trolig kunne brukes i KONTAKTnett.  

  Project period

  September 2017 - Mars 2020

  Financing

  Regionale Forskningsfond Vestlandet

  Partners

  • Førde kommune
  • Høgskulen på Vestlandet- Institutt for helsefag Førde
  • Conexus
  • Norsk Regnesentral
  Postal address:
  Norsk Regnesentral/
  Norwegian Computing Center
  P.O. Box 114 Blindern
  NO-0314 Oslo
  Norway
  Visit address:
  Norsk Regnesentral
  Gaustadalleen 23a
  Kristen Nygaards hus
  NO-0373 Oslo.
  Phone:
  (+47) 22 85 25 00
  Address How to get to NR
  Social media Share on social media
  Privacy policy Privacy policy
  Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
  Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
  Phone: (+47) 22 85 25 00
  AddressHow to get to NR