• Bokmål
  • English

Sitemap

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Produksjonsbedrifter er utsatt for mange ulike typer risikofaktorer: Salgsvolumer endrer seg over tid, valutakurser, rentenivå og priser på råvarer og ferdig produkt svinger og energikostnader er volatile. Til sammen kan dette gi store svingninger i resultatregnskap og balanse. Tradisjonelt har bedrifter enten forholdt seg til forventningsverdier for risikofaktorene, og dermed ignorert risikoen, eller man har sett på ”worstcase”-scenarier.

NR har i stedet laget en statistisk modell som beskriver hvordan hver av risikofaktorene vil utvikle seg fremover i tid og hvordan de samvarierer. Basert på denne vil en få hele sannsynlighetsfordelingen til det økonomiske resultatet på et gitt tidspunkt i framtiden og ikke bare kun en enkelt prognose. Med et slikt verktøy vil det for eksempel være enkelt å gjøre sensitivitetsanalyser og studier av ulike sikringsstrategier. En vil også lett kunne identifisere hvor mye hver enkelt risikofaktor bidrar til svingninger i resultatet. Dette vil derfor være et svært nyttig beslutningsverktøy.

Foto: photos.com

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR